Upute za iznajmljivače

 

UVOD

Ove upute pripremljene su s ciljem da upoznaju sve građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i koji to žele postati na prava i obveze koje imaju. Nadamo se da će Vam ove upute biti korisne. Preporučamo da ih pročitate u cijelosti i upoznate se s pravnim okvirom, čije najvažnije odredbe donosimo u nastavku. 

 1. TKO MOŽE BITI IZNAJMLJIVAČ 

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac.

Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge: 

 1. usluga smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor, kojih je iznajmljivač vlasnik,do najviše 10 soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti,
 2. usluga smještaja u kampu, organiziranom na zemljištu kojeg je iznajmljivač vlasnik,s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina,
 3. usluge doručka, polupansiona ili pansiona gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja u sobi, apartmanu i kući za odmor. 

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev se predaje u Uredu državne uprave, ispostava Vrbovsko, ulica Dobra 4, 

tel.: 051/354-615 fax:051/354-621, e-mail: ispostava.vrbovsko@udu-pgz.hr 

 1. PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI 

Zakonom o boravišnoj pristojbi (NN 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)
Od 01.01.2016. iznajmljivač je dužan u roku 24 sata prijaviti svoje turiste preko novog sustava eVisitor. Preduvjet za korištenje eVisitora je da se do prvog dolaska gostiju obrate svojoj turističkoj zajednici koja će izdati:
1.  korisničko ime
2. lozinku
3. TAN tablicu za prijavu u sustav
Potrebno je da obveznik samo prvi put osobno dođe u ured TZ Grada Vrbovskog  po svoje pristupne podatke, uz obavezno predočenje:
1. identifikacijskog dokumenta,
2. OIB-a
3. rješenja o pružanju usluga (ako ga nije već donio)
4. u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika.

Napomena: 

Prema zakonu o strancima(NN74/13) MUP-u više nije potrebno prijavljivati strane državljane Europskog gospodarskog pojasa. Zemlje EGP  –  Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar,  Češka, Danska,   Estonija,Finska,  Francuska, Grčka,  Italija,  Irska, Island,  Latvija,  Lihtenštajn,Litva,    Luksemburg,    Mađarska,   Malta,    Nizozemska,    Norveška,Njemačka,    Poljska,   Portugal,    Rumunjska,    Slovačka,   Slovenija,Španjolska, Švedska,  Švicarska,  Velika Britanija.  Također i Monako,San Marino,  Andora i Vatikan. 

3. POSLOVNE KNJIGE 

CJENIK USLUGA 

– U svakom objektu (sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu) vidno istaknuti cijene usluge koje se nude, te broj smještajnog objekta ako se radi o više istih u jednom domaćinstvu).
– Cjenik nije potrebno ovjeravati
– Iznajmljivači koji su obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe, dužni su cijenu boravišne pristojbe uračunati u cijenu usluge smještaja (ne smije biti posebno istaknuta). Na cjeniku je bitno staviti opasku kojem razredu turističkog mjesta pripada smještajni objekt kao i iznos paušala boravišne pristojbe po postelji.
– Iznajmljivač koji izuzev smještaja pruža usluge doručka, polupansiona i pansiona gostima, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu (ne treba ovjeriti). 

10 obaveznih točaka koje je neophodno navesti u Cjeniku:
1. Osnovni podaci iznajmljivača (naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB)
2. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana…)
3. Vrsta naplate (po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno….)
4. Termin (unijeti sve termine, sezone…)
5. Cijena (obavezno mora biti izražena u kunama, eure dodajte čisto za razumijevanje stranaca)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti i taj podatak, plus obavezno napisati iznose)
7. PDV (ako niste u PDV-u navesti da on nije uključen, ako Vam cijena sadrži PDV onda posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… Dok primjerice: najam bicikla, prijevoz, najam ležaljki, brodice i sl. ne možete navesti ukoliko nemate potrebne dozvole za obavljanje tog posla)
9. Datum važenja cjenika (navesti datum od kada je taj cjenik važeći, dovoljno je pri dnu cjenika)
10. Potpis (Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju) 

RAČUN 

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji). Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe. Ukoliko je gost boravio u objektu posredstvom neke od turističkih agencija, račun se ispostavi turističkoj agenciji. Račun za gotovinu možete izraditi sami na računalu (kompjuterski) ili pak kupiti već gotov obrazac računa tzv. paragon račun, odnosno paragon blok u Narodnim novinama. 

Obavezne točke koje je neophodno navesti na računu za usluge smještaja gostu u privatnom smještaju:
1. Naziv apartmana, ime iznajmljivača, adresa i OIB
2. Broj računa (redni broj računa, primjerice 01/2017)
3. Ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena
4. Naziv usluge (noćenje, noćenje s doručkom, najam apartmana…)
5. Cijena (obavezno izražena u kunama, navesti jediničnu cijenu, zbrojni iznos i ukupan iznos)
6. Boravišna pristojba (ako je uključena u cijenu navesti samo informaciju da je uključena u cijenu, ako boravišnu ne plaćate paušalno već odvojeno, potrebno je navesti iznos boravišne i to kao posebnu stavku),
7. PDV (ako niste obveznik PDV-a dobro je navesti opasku u računu da PDV nije uračunat, ako Vam cijena sadrži PDV onda je potrebno posebno izraziti netto cijenu i iznos PDV-a)
8. Dodatne usluge (kućni ljubimci, klima, čišćenje, doručak, parking… )
9. Eventualni popust (Obavezno navesti tekstualno “Popust” i navesti iznos tog popusta a ne postotak)
10. Datum izdavanja računa
11. Potpis iznajmljivača

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA (VRIJEDI ZA PRAVNE OSOBE) 

Dana 6. srpnja 2013. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine” broj 80/13) kojim je uvedena nova obveza za iznajmljivače, glede omogućavanja korisnicima usluga podnošenja pisanog prigovora, sukladno odredbama članka 8. Zakona o zaštiti potrošača.
Iznajmljivači su dužni: omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu, voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora. 

EVIDENCIJA PROMETA 

U evidenciju o prometu upisuju se svi izdani računi ( koje je izdao gostu ili agenciji ili voucher) bez obzira jesu li naplaćeni ili ne. Evidencija se vodi na obrascu EP. 

POPIS TURISTA 

Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15propisan je novi elektronički sustav prijave i odjave gostiju, koji je u upotrebi od 1. siječnja 2016. godine te koji će predstavljati centralno mjesto informacija o turistima svih turističkih zajednica na području Republike Hrvatske. 

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici (Popis turista), te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici.
Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj. 

Uspostavljenje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice.
Uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige.

Zaprimljeni podaci se čuvaju na dislociranoj lokaciji sukladno standardima arhiviranja digitalnog sadržaja koje određuje tijelo nadležno za arhivsko gradivo.

Dakle uvođenjem sustava eVisitor više nije potrebno voditi knjige koje ste vodili do 01.01.2016.
 

NORMATIVI   

Ukoliko iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak. 

4. STANDARDIZIRANA PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA 

Iznajmljivač je dužan istaknuti standardiziranu ploču za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploča se direktno naručuje kod ovlaštenog proizvođača: 

Kordun Marketing d.o.o. 

Matka Laginje 10 

47000 Karlovac 

tel: +385 47 645 561, fax: +385 47 645 559

www.kordun.hr 

prodaja-lav@kordun.hr 

Sve informacije o narudžbi i uplati dostupne su na web stranicama ovlaštenog proizvođača. 

5. BORAVIŠNA PRISTOJBA

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 59/09) 

Članak 3. 

 • Boravišnu pristojbu plaćaju: 
 1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
 2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
 3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu,
 4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
 5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i za sve osobe koje noće u tom plovilu u turističke svrhe.
 • Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
 • Boravišnu pristojbu pod jednakim uvjetima plaćaju i strani državljani, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članak 4. 

Iznimno od članka 3. ovoga Zakona, boravišnu pristojbu ne plaćaju:

 1. djeca do dvanaest godina starosti,
 2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
 3. sudionici paket školskih aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenih od strane školske ustanove,
 4. sezonski radnici,
 5. članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada,
 6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
 7. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
 8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
 9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Članak 5.

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50% plaćaju 

 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
 2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF

 

6. FINANCIJSKE OBVEZE – UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE

Iznajmljivač boravišnu pristojbu plaća paušalno, a visina paušalne boravišne pristojbe vezana je za osnovni krevet i razred turističkog mjesta u tri jednake rate: 

Uplata se vrši u tri obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza i treći 30. rujna.

6.1.  UPLATA BORAVIŠNE PRISTOJBE U PAUŠALNOM IZNOSU 

Građani koji plaćaju  paušalni iznos boravišne pristojbe i oni koji su to obvezni  istu uplaćuju u iznosu koji je jednak umnošku koeficijenta turističkog razreda turističkog mjesta, broja stalnih postelja i visine boravišne pristojbe.

NASELJE RAZRED TUR. MJESTA KOEFICIJENT     IZNOS U   KUNAMA
VRBOVSKO B 0,85 345,00

GOMIRJE,HAJDINE,LUKOVDOL,

MORAVICE,SEVERIN NA KUPI

C 0,70 293,25

D i OSTALA

NERAZVRSTANA MJESTA

D 0,50 172,50 

PRIMJER:

 Ukoliko prema Rješenju o odobrenju imate šest (6) osnovnih kreveta, a Vaše je turističko mjesto svrstano u B razred te se sukladno s tabelarnim pregledom primjenjuje koeficijent 0,85, jednadžba izgleda ovako: 

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe iznosi:

6 x 345,00x 0,85 = 1.759,50 kn 

BROJ KREVETA         OSNOVNI IZNOS(kn)      KOEFICIJENT TUR. MJESTA UKUPNI IZNOS(kn)
            6  x                345,00   x   0,85   =  1.759,50

Uvođenjem sustava EVisitor sve informacije o tome i načinu plaćanja, broju računa za uplatu boravišne pristojbe nalazit će se na vašoj korisničkoj stranici eVisitora 

Upute za iznajmljivače dokument preuzmite u pdf-u. 

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2019. godinu

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine Turističkoj zajednici

Obrazac članarine za Turističke zajednice

Zakon o članarinama Turističkim zajednicama

Sve zakone i pravilnike u vezi turizma možete pronaći na ovom linku OVDJE.